معراج
شرکت هواپیمایی
معراج
مدل
Airbus
شماره پرواز
2827
کلاس پرواز
Y