کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
ch6919
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
ch6919
کلاس پرواز
W

هواپیمایی آسمان
شرکت هواپیمایی
هواپیمایی آسمان
مدل
Fokker
شماره پرواز
3850
کلاس پرواز
E

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6919
کلاس پرواز
W

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
ch6935
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
ch6935
کلاس پرواز
W

هواپیمایی آسمان
شرکت هواپیمایی
هواپیمایی آسمان
مدل
Fokker
شماره پرواز
3850
کلاس پرواز
E

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6935
کلاس پرواز
W

سپهران ایر
شرکت هواپیمایی
سپهران ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
ch4300
کلاس پرواز
Y

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
نامشخص
شماره پرواز
925
کلاس پرواز
Y